Privacyverklaring

 

Van Gils Footcare B.V., gevestigd aan De Sonman 31 5066 GJ Moergestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle vestigingen van Van Gils Footcare B.V.

Contactgegevens:

Van Gils Footcare B.V.
De Sonman 31
5066 GJ Moergestel
+31 135130599
https://vangilsfootcare.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Gils Footcare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Gils Footcare B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– BSN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Gils Footcare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandeling betaling en verwerking declaratie bij uw zorgverzekeraar
Grondslag: toestemming, wettelijke verplichting en overeenkomst

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag: toestemming en overeenkomst

– Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, namelijk de Zorgverzekeringswet
Grondslag: wettelijke verplichting

– Om producten bij of aan u af te leveren
Grondslag: toestemming en overeenkomst

Van Gils Footcare B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar. Wij treffen passende organisatorische en technische maatregelen voor het veilig kunnen uitwisselen van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Van Gils Footcare B.V. bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn gaat in vanaf het moment dat u bij ons een afspraak maakt voor een eerste consult.

In het geval dat u ervoor kiest om over te stappen naar een andere schoenmaker, zullen wij ervoor zorgen dat alle benodigde gegevens, zoals werkkaart en blauwdrukken, indien gewenst met u mee verhuizen. Daarna zullen uw persoonsgegevens uit ons klantsysteem verwijderd worden (*)

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn

Onderstaande categorieën bewaren we zolang u producten van ons afneemt, zodat we de overeenkomst uit kunnen voeren:

Personalia
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Gils Footcare B.V. deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Zorgverzekeringswet. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die onze gegevens verwerken doen dit volledig onder onze verantwoordelijkheid en verwerken de
gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Gils Footcare B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen(*). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Gils Footcare B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.
(*) Van Gils Footcare B.V. wil u erop wijzen dat wij onze werkzaamheden voeren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit houdt in dat wij verplicht zijn om zorgdossiers ten minste 10 jaar te bewaren. Wel zorgen we ervoor dat uw zorggegevens niet herleid kunnen worden naar u als persoon.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vangilsfootcare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Gils Footcare B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Gils Footcare B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via
info@vangilsfootcare.nl

Van Gils Footcare B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Gils Footcare B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.