Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle met Van Gils Footcare B.V. (hierna: ‘Van Gils’) gesloten overeenkomsten.
   2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
   3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen ter vervanging van de vervallen bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.
   4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
   5. Onder ‘koper’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Gils in een contractuele relatie staat of komt te staan.
   6. Van Gils is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.
   7. Door het verstrekken van een opdracht stemt de koper ermee in, dat Van Gils bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maken van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Indien het in het kader van de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken, dan stemt de koper er door het verstrekken van een opdracht aan Van Gils, mee in dat Van Gils de persoonsgegevens met deze derden delen.

   

 2. Aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten
   1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens de koper aangegeven wensen en/of verstrekte specificaties. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor door kopers bij Van Gils geplaatste opdrachten of aan Van Gils gerichte verzoeken via haar personeel of eventuele tussenpersonen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van vier weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld. Van Gils behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen tevens te wijzigen indien de markt daartoe aanleiding geeft.
   2. Informatie, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, kleuren en andere specificaties in zowel van Van Gils als van derden afkomstige documenten, alsmede mondelinge mededelingen met betrekking tot offertes en kenmerken van producten die aan de koper zijn verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan, maar geven steeds een algemene voorstelling en binden Van Gils niet. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua kwaliteit, afmeting, uiterlijk of kleur afwijken van de uiteindelijk te gebruiken materialen. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, uiterlijk of kleur kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
   3. Alle door Van Gils verstrekte adviezen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door Van Gils te leveren producten zijn vrijblijvend, en worden alleen verstrekt als niet-bindende informatie.
   4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Van Gils, op welke wijze dan ook, aan de koper is overhandigd of indien de koper overduidelijk met de offerte en/of uitvoering van de opdracht instemt. Door de koper danwel door Van Gils verstrekte specificaties of eigenschappen, in de ruimste zin des woords, zijn alleen van kracht indien deze expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen. De koper staat in voor de juistheid van de aan Van Gils verstrekte gegevens.
   5. De koper en Van Gils komen overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De electronische bestanden van Van Gils gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
   6. In aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten voorkomende kennelijke fouten of vergissingen binden Van Gils niet; Van Gils is terzake steeds tot aanpassing gerechtigd.

   

 1. Prijzen
   1. Alle prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van de aanbieding en/of offerte geldende fa­brieksprijzen, materiaalprijzen e.d..
   2. Indien na de datum van aanbieding de fabrieksprijzen, materiaalprijzen, de lonen, sociale lasten, belastingen of andere relevante faktoren ter vaststelling van de prijzen een verhoging mochten ondergaan of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde faktoren de marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan is Van Gils, totdat aflevering aan de koper heeft plaatsgevonden, gerechtigd de prijs aan te passen.
   3. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, is de koper gerechtigd door een aldusluidende schriftelijke verklaring, verzonden binnen drie werkdagen na de datum van het verhogingsbericht, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij terzake van deze ontbinding enige aanspraak op schadevergoeding heeft.
   4. Indien Van Gils voor de uitvoering van een overeenkomst een derde inschakelt, en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Van Gils gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de koper.
   5. De door Van Gils genoemde prijzen zijn steeds gesteld in Euro’s, tenzij anders overeengekomen en steeds inclusief BTW.
   6. Alle directe en indirecte kosten, ontstaan door vertraging of oponthoud in de voorbereiding, productie of levering van producten, door het uitblijven van instructies, gegevens of medewerking van de koper, komen voor rekening van de koper. De door Van Gils terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de koper.

   

 2. Wijzigingen in of annulering van een opdracht
   1. Indien door of namens de koper in de oorspronkelijke opdracht wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de schriftelijke instemming van Van Gils. De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de koper in rekening gebracht.
   2. Bij annulering is de koper gehouden aan Van Gils alle reeds met het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten van voorbereiding, (materiaal)inkoop en dergelijke te vergoeden, als ook te vermeerderen met een schadeloosstelling ter hoogte van 25% van de overeengekomen prijs, een en ander onverminderd het recht van Van Gils op vergoeding van de volledige schade die het gevolg is van de annule­ring.
   3. Door de koper na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten onverminderd het hiervoor bepaalde door de koper tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen aan Van Gils ter kennis worden gebracht. Indien sprake is van een maatwijziging dient de koper dit binnen 48 uur na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Van Gils mede te delen.
   4. Verandering of annulering van een opdracht is niet mogelijk ten aanzien van producten waarvan al met de fabricage is gestart.
   5. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven wijzigingen geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper.
   6. Het wijzigen van een reeds verstrekte opdracht kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd in welk geval het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden onverkort van toepassing is.

   

 3. Uitbesteding aan derden
   1. Van Gils is gerechtigd de uitvoering van de door de koper verstrekte opdracht in haar geheel danwel gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
   2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten danwel onderdelen van producten is Van Gils jegens de koper slechts als doorleverancier te beschouwen en staat Van Gils jegens de koper niet voor meer in, dan waarvoor de ingeschakelde derde cq. de leverancier jegens Van Gils instaat.

   

 4. Levering
   1. Levering zoals in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waarmee Van Gils voldoet aan haar afleveringsverplichting van de bestelde producten. Mede met het oog op het in artikel 7 bepaalde terzake van eigendomsvoorbehoud, houdt levering niet automatisch een eigendomsovergang in.
   2. Indien een levertermijn is overeengekomen, begint deze te lopen vanaf het moment waarop door Van Gils, conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden, de opdrachtbevestiging is verzonden. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, gaat de levertijd pas in nadat alle gegevens in het bezit van Van Gils zijn. Indien door Van Gils een eerste betaling bij het verstrekken van de opdracht is verlangd, begint de levertijd te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.
   3. De door Van Gils opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering en nooit als fatale termijn als bedoeld in de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
   4. Vertraging ontstaan in de uitvoering van de overeenkomst door welke reden dan ook, oorzaken bij personeel van Van Gils of toeleveranciers van Van Gils hieronder begrepen, leidt automatisch tot verlenging van de aangegeven levertijd met zoveel dagen als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
   5. Uitstel van levering op verzoek van de koper kan alleen geschieden met schriftelijke instemming van Van Gils.
   6. In ieder geval is de koper -indien hij meent dat Van Gils de levertijd heeft overschreden- gehouden Van Gils schriftelijk in gebreke te stellen en Van Gils nog een extra levertijd toe te staan van een maand.

   

 5. Eigendomsvoorbehoud en terughoudingsrecht
   1. Alle te leveren en/of geleverde producten gaan pas in eigendom over op de koper indien de koper de koopprijs volledig heeft voldaan.
   2. Van Gils is gerechtigd de te leveren producten onder zich te houden totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, eventuele rente en (incasso)kosten daaronder begrepen.

   

 6. Betaling en kosten
   1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, dient de koper 50% van het totaalbedrag te voldoen bij opdracht en 50% voorafgaand aan de levering.
   2. Indien de koper niet conform het bepaalde in lid 1 heeft betaald, of niet op een daarvan overeengekomen afwijkende betaalmoment, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente aan Van Gils verschuldigd, een en ander onverminderd de verder aan Van Gils toekomende rechten.
   3. De koper is aan Van Gils buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aange­gane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Van Gils moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst(en) al dan niet in rechte van de koper te vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Wet Incasso Kosten.
   4. Betalingen door de koper worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 2 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
   5. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de koper is Van Gils bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

   

 7. Garantie, reclames en retouren
   1. Van Gils staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en het door haar gebruikte materiaal en voor een behoorlijke kwaliteit -in het licht van normaal gebruik- gedurende een periode van zes maanden na levering, tenzij anders overeengekomen. Voor producten die Van Gils niet zelf maakt, wordt door Van Gils geen verderstrekkende garantie verleend, dan zij van haar leverancier(s) heeft verkregen. Desgewenst zal Van Gils de koper terzake van deze garantie nader informeren.
   2. De door Van Gils geleverde producten voldoen aan de daaraan in Nederland te stellen wettelijke eisen.
   3. Indien de door Van Gils geleverde producten tijdens de in lid 1 genoemde periode ondeugdelijk of van onvoldoende kwaliteit geacht worden, is Van Gils steeds gerechtigd een herkeuring te verlangen door een door Van Gils, in overleg met de koper, aan te wijzen deskundige aan welke keuring de koper diens medewerking dient te verlenen. Van Gils is, in het geval de producten van onvoldoende kwaliteit blijken te zijn, maximaal gehouden tot vervanging van deze producten door andere gelijke producten tegen teruggave van de te vervangen producten, danwel -naar keuze van Van Gils- tot terugbetaling van het factuurbedrag terzake van de te vervangen producten, zulks tegen teruggave van deze producten.
   4. Onverminderd hetgeen deze voorwaarden bepalen terzake van aansprakelijkheid, is Van Gils nimmer gehouden tot herstel of vergoeding van enige vorm van indirecte of gevolgschade veroorzaakt door de door Van Gils vervangen producten.
   5. De koper heeft slechts aanspraak op garantie conform deze voorwaarden indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van Gils heeft voldaan.
   6. Iedere reclame als in dit artikel bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de klacht bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd aan derden worden niet in behandeling genomen.
   7. De koper is gehouden de geleverde producten direct te controleren en eventuele reclames dienen gebaseerd te zijn op afwijking van het geleverde ten aanzien van de opdrachtbevestiging.
   8. De koper die de geleverde producten niet binnen drie werkdagen na ontvangst op overeenstemming met de opdrachtbevestiging heeft gecontro­leerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan.
   9. De koper dient reclames ten gevolge van ‘verborgen gebreken’ en/of met betrekking tot de kwaliteit en/of pasvorm, schriftelijk in te dienen binnen 14 dagen na levering.
   10. Reclames geven de koper geen recht betaling van de factuur, aangaande de levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben, op te schorten.
   11. Van Gils is niet gehouden reclames te honoreren die verband houden met gebreken of fouten door of namens de koper voorge­schreven ontwerpen, constructiewijze en dergelijke.
   12. Evenmin kan Van Gils terzake van de garantieverplichting worden aangesproken indien sprake is van onoordeelkundig of een niet-gebruikelijk gebruik van de door Van Gils geleverde producten danwel indien door Van Gils geleverde producten vervolgens door of ten behoeve van de koper door derden zijn bewerkt, gerepareerd of anderszins veranderd.
   13. Geleverde en door de koper conform deze bepaling geaccepteerde producten worden nooit teruggenomen.
   14. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen zes maanden na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

   

 8. Overmacht
   1. Storing in het bedrijf van Van Gils ten gevolge van overmacht (waaronder in ieder geval begrepen invloeden uit of door de natuur als gevolg waarvan de onderneming in welke zin dan ook wordt verstoord, stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, maatregelen van overheidswege, niet levering vannoodzakelijke materialen, producten en/of halffabricaten aan Van Gils door derden, het verloren gaan van de zaken als bestemd voor levering aan de koper, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale bedrijfsgang in Van Gils bedrijf verstoren, en de uitvoering van de opdracht(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat Van Gils is ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kostenen rente kandoen gelden.Van Gils zaldekoperonverwijldwaarschuwenindienzicheengevalvanovermacht alsindevoorgaandezinbedoeld,
   2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kan zowel Van Gils als de koper de overeen­komst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan vier maanden voortduurt. Noch door Van Gils noch door de koper kan in een dergelijk geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

   

 9. Aansprakelijkheid
   1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde en behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde aangaande Productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door Van Gils aan haar verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garantie en reclames is geregeld in artikel 9, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de koper uitgesloten.
   2. De koper is gehouden om zorgvuldig met de door Van Gils te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, danwel te gebrui­ken voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
   3. Op verzoek is Van Gils bereid de koper gericht ten aanzien van een bepaalde aanwending te adviseren, mits de koper Van Gils uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Te allen tijde vindt verwerking van de adviezen plaats op verantwoordelijkheid van de koper zelf.
   4. Voor schade die direct of indirect het gevolg is van een in lid 3 bedoeld advies geldt onverminderd al hetgeen in deze bepaling is neergelegd, waarbij geldt dat waar wordt gesproken over Productaansprakelijkheid in het kader van schade als direct of indirect het gevolg van een door Van Gils verstrekt advies, gelezen dient te worden: ‘Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid’.
   5. De koper stelt Van Gils schadeloos terzake van alle schade als door Van Gils geleden ten gevolge van iedere schadeaanspraak van derden naar aanleiding van schade ontstaan ten gevolge van door Van Gils (door)geleverd producten veroorzaakt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op wettelijke bepalingen inzake Productaansprakelijkheid en/of Dienstenaansprakelijkheid als ook naar aanleiding van schending door Van Gils van octrooien en/of andere rechten van intellectuele eigendom tengevolge van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens, tekeningen, instructies aangaande te vervaardigen producten en/of de te hanteren werkwijze(n).
   6. Voor zover Van Gils wordt aangesproken door derden als in lid 5 bedoeld, vergoedt de koper Van Gils volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die Van Gils moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht van Van Gils de werkelijk door Van Gils gemaakte kosten van rechtsbijstand op de koper te verhalen.
   7. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Van Gils jegens de koper nimmer aansprakelijk voor een hoger be­drag dan het bedrag van de terzake van de overeenkomst met de koper bedongen prijs aangaande de levering van de producten die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragings­schade hieronder begrepen.
   8. In alle gevallen waarin de koper uit hoofde van deze bepaling gehouden is Van Gils schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van Van Gils gehoor te geven aan haar oproep Van Gils in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
   9. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van één jaar na factuurdatum.

   

 10. Afstand van recht op ontbinding
   1. De koper doet afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als gere­geld in artikel 6:265 BW e.v. wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Van Gils, tenzij er sprake is van een situatie als geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

   

 11. Intellectuele eigendomsrechten
   1. De koper verklaart zich door het verstrekken van de opdracht onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de door Van Gils in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte of gebruikte modellen, tekeningen en beschrijvingen, alsmede op de door Van Gils te leveren producten, bij Van Gils blijven berusten respectievelijk komen te berusten, dit onverminderd eventuele bijdragen aan de totstandkoming van deze producten door of namens de koper.
   2. Koper vrijwaart Van Gils terzake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die verband houden met door Van Gils in opdracht van koper geleverde modellen, tekeningen, beschrijvingen en/of producten.

   

 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
  2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Van Gils gesloten overeenkomsten respectievelijk uitge­brachte aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Van Gils is gevestigd.